مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام که قبلا با عنوان پژوهش های تاریخی منتشر می شد، بر اساس نامه شماره 212133/18/3 مورخ 91/11/7 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره دهم به دریافت درجه علمی پژوهشی نایل گردیده است.این مجله افتخار دارد جدیدترین مقالات علمی در حوزه تاریخ ایران و اسلام را چاپ و نشر دهد و در فرایند علمی کشور سهمی را عهده دار باشد. 

شماره جاری: دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

2. تأثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی)

صفحه 19-39

جهانبخش ثواقب؛ فاطمه رحمانی؛ پرستو مظفری


علمی و پژوهشی

3. بررسی اندیشه‌های عبدالجلیل قزوینی در تبیین مفهوم وحدت و همگرایی عصر سلجوقی

صفحه 41-60

طلعت ده پهلوان؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


5. نقش راه ابریشم در تبادل فرهنگی و تجاری ایران و چین در دورۀ ساسانی

صفحه 91-111

حکمت الله ریاحی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


7. رهیافت‌های هویت سرزمینی و دینی در کتاب تاریخ سیستان

صفحه 131-157

ام البنین شهریاری؛ نعمت الله صفری فروشانی