نویسنده = علی رضا علی صوفی
تعداد مقالات: 1
1. «میرزا ابراهیم خان منشی زاده از مشروطه تا کمیته مجازات»

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-110

10.22111/jhr.2012.1377

علی رضا علی صوفی؛ عباسعلی آذرنیوشه؛ ابوالفتح مومن