نویسنده = شهرام جلیلیان
تعداد مقالات: 1
1. نامواژة جُندیشاپور؛ معنا و مفهوم آن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-74

10.22111/jhr.2012.1458

شهرام جلیلیان