نویسنده = علیرضا ابطحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-198

10.22111/jhr.2018.4254

علیرضا ابطحی؛ علی نادریان فر؛ سهیلا ترابی فارسانی