نویسنده = حسین میرجعفری
تعداد مقالات: 2
1. عوامل رشد و زوال شهرهای ایران در عصر تیموریان

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 203-221

10.22111/jhr.2016.2543

داریوش موگویی؛ حسین میرجعفری؛ کریم یوسف جمالی


2. طبقات، مناصب و ساختار شهرهای خراسان دورة تیموری

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 183-203

10.22111/jhr.2015.2510

محمد کریم یوسف جمالی؛ حسین میرجعفری؛ اعظم کلانتر