نویسنده = محمدتقی ایمانپور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوس‌نامه

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-108

10.22111/jhr.2018.4250

محمدتقی ایمانپور؛ عبدالله صفرزایی؛ علی ناظمیان فرد