نویسنده = فرزاد بیگی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی یکسویه نگری فکری و تفتیش عقاید مذهبی در روزگار سلطان محمود غزنوی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

10.22111/jhr.2018.4023

فرزاد بیگی؛ غلامحسین ابراهیمی دینانی