نویسنده = عباسعلی آذرنیوشه
تعداد مقالات: 2
1. دهقانان ایرانی در روند گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

عباسعلی آذرنیوشه؛ کورش صالحی


2. «میرزا ابراهیم خان منشی زاده از مشروطه تا کمیته مجازات»

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-110

علی رضا علی صوفی؛ عباسعلی آذرنیوشه؛ ابوالفتح مومن