کلیدواژه‌ها = سلجوقیان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اندیشه‌های عبدالجلیل قزوینی در تبیین مفهوم وحدت و همگرایی عصر سلجوقی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-60

10.22111/jhr.2019.23415.2241

طلعت ده پهلوان؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


3. بازشناسی تاریخی دیوان مظالم در دوره میانه و کارکرد سیاسی آن در دوره سلجوقیان بزرگ

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 261-273

10.22111/jhr.2017.2983

شهرام یوسفی فر؛ آذر جلیلیان؛ هوشنگ خسروبیگی؛ سیّد ابوالفضل رضوی


4. گرایشهای عقیدتی در اصفهان عصر سلجوقی و پیامدهای آن

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-106

10.22111/jhr.2016.2538

مریم سعیدیان جزی


5. بررسی نقش خاندان دارستیان شیرازی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عهد سلجوقی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-148

10.22111/jhr.2016.2540

سید ابوالقاسم فروزانی؛ مریم کارگزار