کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 12
1. سیاست صلح‌طلبی صفویان دربرابر دولت عثمانی در سده دهم هجری (با تکیه‌ بر متن مکاتبات و نقش مذهب بر این سیاست)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22111/jhr.2020.31019.2611

جهانبخش ثواقب؛ انور خالندی؛ فرهاد پروانه


2. تحلیلی بر نقش رقابت‌های درباری، در برآمدن و افول فتحعلیخان داغستانی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-199

10.22111/jhr.2019.4969

محمود مهمان نواز؛ سید محمد موسوی خو


3. پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان


8. نقش بانیان و تجار هندی در اقتصاد ایران عصرصفوی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-182

10.22111/jhr.2015.2509

جمشید نوروزی؛ شهرام رمضانی


11. سیاست در نظر ایرانیان عصر صفوی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-152

10.22111/jhr.2013.1469

علیرضا کریمی


12. تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-136

10.22111/jhr.2012.1378

علی اکبر کجباف؛ محسن مومنی