موضوعات = تاریخ اسلام
تعداد مقالات: 2
1. نقش مارونی‌ها در سهم‌بندی قدرتِ مسلمانان و مسیحیان در لبنان عصر عثمانی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-89

جمال رزم جو؛ عبدالله فرهی


2. بررسی اندیشه‌های عبدالجلیل قزوینی در تبیین مفهوم وحدت و همگرایی عصر سلجوقی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-60

طلعت ده پهلوان؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان