موضوعات = تاریخ ایران
تعداد مقالات: 1
1. نقش راه ابریشم در تبادل فرهنگی و تجاری ایران و چین در دورۀ ساسانی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-111

حکمت الله ریاحی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه