موضوعات = تاریخ معاصر ایران
تعداد مقالات: 3
1. تأثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

جهانبخش ثواقب؛ فاطمه رحمانی؛ پرستو مظفری


2. تجددخواهی در اندیشه محمدباقر میرزا خسروی کرمانشاهی (تجدد، ادب و سیاست)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-210

مهدی صلاح؛ سجاد دادفر؛ روح اله بهرامی


3. برساخت هویت ملی ایران بر مبنای نژاد در دوران جنگ جهانی اول

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

رضا بیگدلو