تعداد مقالات: 174
1. کوی (محله) در شهرهای ایرانی سده‌های نخستین اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-30

10.22111/jhr.2012.1373

حسن باستانی راد


2. دهقانان ایرانی در روند گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

10.22111/jhr.2012.1455

عباسعلی آذرنیوشه؛ کورش صالحی


3. تکوین هویت ایرانی در تاریخ¬نگاری عهد ساسانی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2013.1463

فریدون الهیاری؛ محسن مرسلپور؛ حسین شیرمحمدی


4. قرامطه بحرین مسأله امامت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-16

10.22111/jhr.2013.1593

فاطمه جان احمدی؛ رضا دشتی


6. سیر تحول نساجی در دورة قاجار با تأکید بر نقش یزد

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2015.2501

سید علی رضا ابطحی؛ سید منصور سید منصور امامی میبدی


7. تأثیر روابط جامعه روستایی و عشایری بر زندگی روستاییان عهد قاجار

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-18

10.22111/jhr.2016.2534

حسین آبادیان؛ محمد بختیاری


9. نقش بلدیّه در کنترل بازار در دورة پهلوی اول

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2017.2971

مرتضی ابراهیمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


13. تاریخ‌نگاری و تاریخ نگری میرزا محمد کلانتر فارس

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.22111/jhr.2019.4503

علی احمد الیاسی


15. بررسی و سنجش ماهیت شیعی امامی رخداد حرّه واقم

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-28

10.22111/jhr.2018.15479.1827

محسن ادیب بهروز؛ محمدرضا بارانی


16. تأثیر فرهنگ بر زیبایی‌شناسی در تاریخ هنرهای صناعی ایران

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-30

10.22111/jhr.2018.3688

سارا رستخیز،؛ عفت السادات افضل طوسی،


19. نهضت توسعه نهادهای آموزشی در دوره تیموری و نقش سلاطین و خواتین در پیشبرد آن

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-46

10.22111/jhr.2016.2535

فریدون الهیاری؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ معصومه گودرزی


20. تأثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

10.22111/jhr.2019.23598.2251

جهانبخش ثواقب؛ فاطمه رحمانی؛ پرستو مظفری


21. گونهشناسی جای‌نام‌ها در جغرافیای تاریخی ایران

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-50

10.22111/jhr.2013.1464

حسن باستانی راد؛ دلآرا مردوخی


22. قراردادهای مشارکت تجاری در دورة ایلامی قدیم

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-36

10.22111/jhr.2014.1971

حسین بادامچی


23. بررسی جایگاه خلاصه ‌التواریخ در تاریخ‌نگاری صفویه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-36

10.22111/jhr.2015.2502

مهری ادریسی؛ شهین فارابی


25. شهر زُباره و استقلال قطر

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-30

10.22111/jhr.2017.2972

عباس احمدوند