تعداد مقالات: 155
26. تأثیر فرهنگ بر زیبایی‌شناسی در تاریخ هنرهای صناعی ایران

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-30

10.22111/jhr.2018.3688

سارا رستخیز،؛ عفت السادات افضل طوسی،


27. نقد و بررسی یکسویه نگری فکری و تفتیش عقاید مذهبی در روزگار سلطان محمود غزنوی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

10.22111/jhr.2018.4023

فرزاد بیگی؛ غلامحسین ابراهیمی دینانی


30. تأثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

10.22111/jhr.2019.23598.2251

جهانبخش ثواقب؛ فاطمه رحمانی؛ پرستو مظفری


31. بنیان دهستان و مکان یابی آن براساس متون تاریخی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-45

10.22111/jhr.2019.31700.2634

هاشم آقاجانی؛ طهمورث مهرابی


32. ریشه‌های جنبش پارتیان

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-68

10.22111/jhr.2012.1375

عظیم شه بخش؛ بیات ستاریان


34. بررسی و نقد تاریخ نگاری محلی اصفهان از آغاز تا سده هفتم هجری

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-72

10.22111/jhr.2013.1465

محمدعلی چلونگر؛ امیر آغایلی


35. پیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-56

10.22111/jhr.2013.1595

حسن زندیه؛ علی اکبر جعفری؛ سیدمرتضی حسینی شاه‏ترابی


36. روابط پارسیان هند با زرتشتیان یزد در عهد ناصری

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-66

10.22111/jhr.2014.1972

علی اکبر تشکری بافقی


37. بررسی مشروعیت تیموریان (912- 771 ق.) بر پایه سنت‌های قبیله‌ای و مغولی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-62

10.22111/jhr.2014.2043

فریدون الهیاری؛ زهرا اعلامی زواره


38. جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-52

10.22111/jhr.2015.2503

محمدتقی ایمان‌پور؛ زهرا کائید


41. بازیابی فرهنگ ایران باستان در دورةآلِ بویه: مشروعیت سیاسی حکومت

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-50

10.22111/jhr.2017.2973

محمد تقی ایمانپور؛ علی یحیایی؛ زهرا جهان


42. علل مهاجرت از مرزهای خراسان به افغانستان (دورۀ پهلوی اول)

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-50

10.22111/jhr.2018.3689

اعظم ریاحی؛ صالح پرگاری،


45. پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان


46. بررسی اندیشه‌های عبدالجلیل قزوینی در تبیین مفهوم وحدت و همگرایی عصر سلجوقی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-60

10.22111/jhr.2019.23415.2241

طلعت ده پهلوان؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


47. تأثیر سیاست‌های حمایتی امرای تیموری بر موقعیت بازاریان و اقتصاد شهری

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-67

10.22111/jhr.2019.22537.2185

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اللهیاری


48. ظهور فرقه حروفیه و تأثیرات فکری و سیاسی آن در اصفهان

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-86

10.22111/jhr.2012.1376

سید احمد عقیلی


49. نامواژة جُندیشاپور؛ معنا و مفهوم آن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-74

10.22111/jhr.2012.1458

شهرام جلیلیان