مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (JHR) - مقالات آماده انتشار