بنیان دهستان و مکان یابی آن براساس متون تاریخی

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور منجیل

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22111/jhr.2019.31700.2634

چکیده

بعضی از مناطق در طول تاریخ همواره به دلیل قرار گرفتن در یک محیط جغرافیایی خاص یا به دلیل مجاورت در کنار شهرهای بزرگ و یا عوامل طبیعی و غیرطبیعی اهمیت خود را ازدست‌داده و به‌تدریج فراموش‌شده‌اند، به‌طوری‌که فقط نامی از آن‌ها در منابع کهن باقی‌مانده است. حتی امروزه نیز بعضی از شهرها یا مناطق جغرافیایی هستند که هنوز موقعیت جغرافیایی و جایگاه آنان مشخص نشده که ازجمله آن می‌توان به دهستان اشاره کرد. چندین بار به دهستان در منابع کهن ازجمله متون یونانی و کتیبه‌های دوره ساسانی اشاره‌شده است، حتی نام دهستان در برخی منابع عربی دوره اسلامی نیز آمده است، اما امروزه به جزء تاریخدانان، شناسندگان و آموزندگان فرهنگ ایران کسی دهستان را نمی‌شناسد. البته آن‌ها نیز محدوده جغرافیایی دهستان را نتوانسته‌اند مشخص کنند به‌طوری‌که شفیعی کدکنی پس از جستجوهای زیاد به این مورد اذعان دارد. اما به نظر می‌رسد با توجه به تحقیقات و جستجوهای جدید در منابع کهن، باید دهستان را در کنار شاهرود امروزی دانست. درهرحال، این پژوهش تلاش دارد تا به روش تاریخی تحلیلی و بر اساس اسناد و مدارک تاریخی به موقعیت و جغرافیای دهستان در پیش از اسلام پرداخته و با توجه به منابع آن زمان، موقعیت دهستان کنونی را تعیین کند.
 

کلیدواژه‌ها