دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-228 
8. طبقات اجتماعی در متون دینی و غیردینی ایران باستان

صفحه 153-174

محمدکریم یوسف جمالی؛ پریسا گنجی؛ بهزاد معینی سام؛ نادره نفیسی