مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (JHR) - اهداف و چشم انداز