اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی اکبری

تاریخ ایران اسلامی استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران

m-akbariatsbu.ac.ir
09123849643


استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی , و متخصص تاریخ معاصر ایران