اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالقاسم فروزانی

تاریخ ایران و اسلام استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شیراز

foroozani_s_ayahoo.com


استاد تمام دانشگاه شیراز 

کارشناس مجله