اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالقاسم فروزانی

تاریخ ایران و اسلام استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شیراز

foroozani_s_aatyahoo.com


استاد تمام دانشگاه شیراز