اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالرسول خیراندیش

تاریخ ایران اسلامی استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شیراز

arkheirandishatyahoo.com
09173073735


جناب دکتر خیراندیش استاد تمام رشته تاریخ در دانشگاه شیراز هستند