اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

مدیر داخلی

دکتر علی رضا سلیمان زاده

تاریخ ایران باستان عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

soleymanzadeh70gmail.com


استاىیار گروه تاریخ  ىانشگاه سیستان و بلوچستان و متخصص تاریخ ایران باستان هستند.

هیات تحریریه

کارشناس مجله