اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر علی رضا سلیمان زاده

تاریخ ایران باستان عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

soleymanzadeh70atgmail.com


استاىیار گروه تاریخ  ىانشگاه سیستان و بلوچستان و متخصص تاریخ ایران باستان هستند.