اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین مفتخری

تاریخ ایران و اسلام استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی / تهران

moftakhriatkhu.ac.ir
09122895751


استاد تمام رشته تاریخ ایران و اسلام دوره نخستین