اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران اسلامی استاد تمام تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی /تهران

ptorkamanyazaratyahoo.com
09121374825


استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی