اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران اسلامی استاد تمام تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی /تهران

ptorkamanyazaryahoo.com
09121374825


استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و متخصص تاریخ میانه ایران و تاریخ نگاری در ایران

کارشناس مجله