اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی صلاح

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

mehdisalah2011yahoo.com
09166619465


دانشیار و عضو گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان 

کارشناس مجله