اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر منتظرالقائم

تاریخ اسلام استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

montazer5337yahoo.com
09131072378


استاد تمام تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان 

کارشناس مجله