اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

zalizadehbirjandigmail.com
09155622001


دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند 

کارشناس مجله