اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی ناظمیان فرد

تاریخ اسلام دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

nazemianyahoo.com
09155591308


ىانشسار طروه تاریخ ىانشطاه فرىوسی مشهى و متخصص تاریخ اسلام 

کارشناس مجله