اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی ناظمیان فرد

تاریخ اسلام دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

nazemianatyahoo.com
09155591308


ىانشسار طروه تاریخ ىانشطاه فرىوسی مشهى و متخصص تاریخ اسلام