مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (JHR) - واژه نامه اختصاصی