مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (JHR) - فرایند پذیرش مقالات