مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (JHR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله