نویسنده = محمد کریم یوسف جمالی
تعداد مقالات: 2
1. نقش راه ابریشم در تبادل فرهنگی و تجاری ایران و چین در دورۀ ساسانی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-111

10.22111/jhr.2019.10129.1469

حکمت الله ریاحی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


2. تحلیل در تاریخ بلعمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 151-172

10.22111/jhr.2013.1601

محمد کریم یوسف جمالی؛ مسعود صفری