نویسنده = سید ابوالقاسم فروزانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی علل پراکندگی جغرافیایی زرتشتیانِ ایران در قرون اولیه اسلامی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-206

10.22111/jhr.2018.4031

سید ابوالقاسم فروزانی؛ اکبر حکیمی پور


2. بررسی نقش خاندان دارستیان شیرازی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عهد سلجوقی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-148

10.22111/jhr.2016.2540

سید ابوالقاسم فروزانی؛ مریم کارگزار