نویسنده = حسین میرجعفری
عوامل رشد و زوال شهرهای ایران در عصر تیموریان

دوره 9، شماره 17، مهر 1394، صفحه 203-221

10.22111/jhr.2016.2543

داریوش موگویی؛ حسین میرجعفری؛ کریم یوسف جمالی


طبقات، مناصب و ساختار شهرهای خراسان دورة تیموری

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 183-203

10.22111/jhr.2015.2510

محمد کریم یوسف جمالی؛ حسین میرجعفری؛ اعظم کلانتر