کلیدواژه‌ها = سلجوقیان
مسأله ی جانشینی و مشروعیت و بنیان های نظری آن در عهد سلجوقیان

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 353-382

10.22111/jhr.2022.40039.3253

روشنک نمازی؛ حسین مفتخری؛ میرهادی حسینی


بررسی تمرکزگرایی مذهبی مبتنی بر نیکو اعتقادی و بازخورد آن در مدارس نظامیه

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 348-375

10.22111/jhr.2022.37037.3037

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری


منازعات فرقه ای ری در عصر سلجوقیان

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 207-222

10.22111/jhr.2020.32882.2699

علی فتح قبادپورجهان آباد؛ حسین مفتخری


بررسی اندیشه‌های عبدالجلیل قزوینی در تبیین مفهوم وحدت و همگرایی عصر سلجوقی

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 41-60

10.22111/jhr.2019.23415.2241

طلعت ده پهلوان؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


بازشناسی تاریخی دیوان مظالم در دوره میانه و کارکرد سیاسی آن در دوره سلجوقیان بزرگ

دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 261-273

10.22111/jhr.2017.2983

شهرام یوسفی فر؛ آذر جلیلیان؛ هوشنگ خسروبیگی؛ سیّد ابوالفضل رضوی