کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 14
3. تحلیلی بر نقش رقابت‌های درباری، در برآمدن و افول فتحعلیخان داغستانی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-178

10.22111/jhr.2019.4969

محمود مهمان نواز؛ سید محمد موسوی خو


4. پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان


5. بررسی مالیات و تأثیر آن بر زندگی روستاییان در دوره صفویه

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 255-273

10.22111/jhr.2018.5374

علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری؛ محسن شانه ای


10. نقش بانیان و تجار هندی در اقتصاد ایران عصرصفوی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-182

10.22111/jhr.2015.2509

جمشید نوروزی؛ شهرام رمضانی


13. سیاست در نظر ایرانیان عصر صفوی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-152

10.22111/jhr.2013.1469

علیرضا کریمی


14. تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-136

10.22111/jhr.2012.1378

علی اکبر کجباف؛ محسن مومنی