کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 16
1. تحلیل تاریخی عوامل موثر بر رشد موقعیت سمیرم علیا در نیمه دوم عصر صفوی (1006-1135‍‍ ه‍)

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400

10.22111/jhr.2021.37094.3040

حسن الهیاری؛ پژمان افخمی عمله قشقایی


5. تحلیلی بر نقش رقابت‌های درباری، در برآمدن و افول فتحعلیخان داغستانی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-178

10.22111/jhr.2019.4969

محمود مهمان نواز؛ سید محمد موسوی خو


6. پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان


8. بررسی مالیات و تأثیر آن بر زندگی روستاییان در دوره صفویه

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 255-273

10.22111/jhr.2018.5374

علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری؛ محسن شانه ای


10. تحلیل تاریخی عملکرد قزلباشان قبل و بعد از تشکیل دولت صفوی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-162

10.22111/jhr.2016.2802

سید احمد عقیلی


12. نقش بانیان و تجار هندی در اقتصاد ایران عصرصفوی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-182

10.22111/jhr.2015.2509

جمشید نوروزی؛ شهرام رمضانی


14. سیاست در نظر ایرانیان عصر صفوی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-152

10.22111/jhr.2013.1469

علیرضا کریمی


16. تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-136

10.22111/jhr.2012.1378

علی اکبر کجباف؛ محسن مومنی