کلیدواژه‌ها = هند
نقش بانیان و تجار هندی در اقتصاد ایران عصرصفوی

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 155-182

10.22111/jhr.2015.2509

جمشید نوروزی؛ شهرام رمضانی


حمله به روم در تخیلات فاتحانه¬ سلطان محمود غزنوی

دوره 7، شماره 12، فروردین 1392، صفحه 107-126

10.22111/jhr.2013.1468

سیّد ابوالقاسم فروزانی