کلیدواژه‌ها = ایلخانان
دیوان انشاء و بازآفرینی ادبیات اداری در دوره ایلخانان

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 461-488

10.22111/jhr.2021.37029.3035

تکتم یارمحمدی؛ هوشنگ خسروبیگی


تبیین و بررسی لشکرکشی‌های‌ تنبیهی ایلخانان بر ضد حکام محلی؛ مطالعه موردی حکومت محلی لُر بزرگ

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 263-284

10.22111/jhr.2020.35601.2912

حسین هاشم زاده درچه عابدی؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سید علیرضا ابطحی


نقش دین بودایی در دوره ایلخانی با تأکید بر آرای علاء الدوله سمنانی

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 245-266

10.22111/jhr.2020.31513.2629

محمد مشهدی نوش آبادی؛ خدیجه کاردوست فینی