کلیدواژه‌ها = تشیع
نگرشی بر تعامل / تقارب تشیع و تصوف در ایران قرن هشتم هجری

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 472-504

10.22111/jhr.2021.38362.3125

سیدهاشم موسوی؛ نصرالله پور محمدی املشی


بررسی اندیشه‌های عبدالجلیل قزوینی در تبیین مفهوم وحدت و همگرایی عصر سلجوقی

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 41-60

10.22111/jhr.2019.23415.2241

طلعت ده پهلوان؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان