کلیدواژه‌ها = رضاشاه
بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول

دوره 12، شماره 22، اردیبهشت 1397، صفحه 175-198

10.22111/jhr.2018.4254

علیرضا ابطحی؛ علی نادریان فر؛ سهیلا ترابی فارسانی


نقش بلدیّه در کنترل بازار در دورة پهلوی اول

دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2017.2971

مرتضی ابراهیمی؛ سهیلا ترابی فارسانی