موضوعات = تاریخ ایران دوره اسلامی
تعداد مقالات: 26
1. تأثیر سیاست‌های حمایتی امرای تیموری بر موقعیت بازاریان و اقتصاد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22111/jhr.2019.22537.2185

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اله یاری


2. منازعات فرقه ای ری در عصر سلجوقیان

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-222

10.22111/jhr.2020.32882.2699

علی فتح قبادپورجهان آباد؛ حسین مفتخری


3. قلعه شاهدژ؛ پیشرو در اصول دفاع غیرعامل دوره اسماعیلیان در خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-206

10.22111/jhr.2020.31457.2627

سامان فرزین؛ مجتبی جانفدا؛ حسین کوهستانی؛ محمد امین حاجی زاده


7. نقش دین بودایی در دوره ایلخانی با تأکید بر آرای علاء الدوله سمنانی

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 245-266

10.22111/jhr.2020.31513.2629

محمد مشهدی نوش آبادی؛ خدیجه کاردوست فینی


8. نگرش منابع قرون نخستین اسلامی به قوم کوچ (قُفص)

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-162

10.22111/jhr.2020.29214.2572

رضا صحت منش


9. حمام و کارکردهای سیاسی آن در سده‌های میانه تاریخ ایران

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-84

10.22111/jhr.2019.4968

امامعلی شعبانی؛ فریبرز سجادی


10. تبیین اهداف سیاسی بریتانیا در ایالت کرمان از جنگ اول جهانی تا انقراض قاجار

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-124

10.22111/jhr.2019.17221.1943

علیرضا محرابی زاده؛ داود اصفهانیان؛ حسین آلیاری؛ حسین میرجعفری


11. تحلیلی بر نقش رقابت‌های درباری، در برآمدن و افول فتحعلیخان داغستانی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-178

10.22111/jhr.2019.4969

محمود مهمان نواز؛ سید محمد موسوی خو


12. موانع تاریخی توسعه بوشهردر دوره پهلوی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-238

10.22111/jhr.2020.31045.2612

حمید اسدپور


16. رهیافت‌های هویت سرزمینی و دینی در کتاب تاریخ سیستان

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-157

10.22111/jhr.2019.29347.2584

ام البنین شهریاری؛ نعمت الله صفری فروشانی


17. نقش ترکیه در تعیین مرزهای خاوری ایران

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 212-230

10.22111/jhr.2019.24598.2301

مهدی لکزی؛ اسدالله اطهری مریان


19. عوامل مؤثر بر وضعیت تجارت خراسان و ماوراءالنهر در دوران تیموریان

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 153-176

10.22111/jhr.2019.4511

شهرام فرحناکی؛ جمشید نوروزی؛ شهرام یوسفی فر؛ هوشنگ خسرو بیگی


20. تحکیم و توسعه دولت خوارزمشاهی در عهد آتسز (522- 551 ه.ق)

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-126

10.22111/jhr.2019.4509

محسن رحمتی


21. پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان


22. بررسی و تبیین تحولات آموزش‌وپرورش یاسوج در دوره پهلوی دوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ه.ش)

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 217-234

10.22111/jhr.2019.5376

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ احمد بوستانی


24. تاریخ‌نگاری و تاریخ نگری میرزا محمد کلانتر فارس

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.22111/jhr.2019.4503

علی احمد الیاسی