موضوعات = تاریخ ایران دوره اسلامی
تعداد مقالات: 24
1. بررسی تحول تاریخی مفهوم دهقان؛ از زمین دارِ اشرافی به روستاییِ کشاورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.22111/jhr.2020.33317.2719

امیرحسین حاتمی


2. منازعات فرقه ای ری در عصر سلجوقیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399

10.22111/jhr.2020.32882.2699

علی فتح قبادپورجهان آباد؛ حسین مفتخری


3. قلعه شاهدژ؛ پیشرو در اصول دفاع غیرعامل دوره اسماعیلیان در خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399

10.22111/jhr.2020.31457.2627

سامان فرزین؛ مجتبی جانفدا؛ حسین کوهستانی؛ محمد امین حاجی زاده


4. سیاست صلح‌طلبی صفویان دربرابر دولت عثمانی در سده دهم هجری (با تکیه‌ بر متن مکاتبات و نقش مذهب بر این سیاست)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22111/jhr.2020.31019.2611

جهانبخش ثواقب؛ انور خالندی؛ فرهاد پروانه


5. تأثیر سیاست‌های حمایتی امرای تیموری بر موقعیت بازاریان و اقتصاد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22111/jhr.2019.22537.2185

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اله یاری


6. نقش آفرینی پَریخان خانم(دختر شاه طهماسب اول صفوی)در تحولات عصر صفوی(955-985ق.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22111/jhr.2020.33728.2742

سیدمسعود شاهمرادی


9. حمام و کارکردهای سیاسی آن در سده‌های میانه تاریخ ایران

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-84

10.22111/jhr.2019.4968

امامعلی شعبانی؛ فریبرز سجادی


10. موانع تاریخی توسعه بوشهردر دوره پهلوی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-238

10.22111/jhr.2020.31045.2612

حمید اسدپور


11. تبیین اهداف سیاسی بریتانیا در ایالت کرمان از جنگ اول جهانی تا انقراض قاجار

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-124

10.22111/jhr.2019.17221.1943

علیرضا محرابی زاده؛ داود اصفهانیان؛ حسین آلیاری؛ حسین میرجعفری


12. تحلیلی بر نقش رقابت‌های درباری، در برآمدن و افول فتحعلیخان داغستانی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-178

10.22111/jhr.2019.4969

محمود مهمان نواز؛ سید محمد موسوی خو


14. رهیافت‌های هویت سرزمینی و دینی در کتاب تاریخ سیستان

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-157

10.22111/jhr.2019.29347.2584

ام البنین شهریاری؛ نعمت الله صفری فروشانی


15. نقش ترکیه در تعیین مرزهای خاوری ایران

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 212-230

10.22111/jhr.2019.24598.2301

مهدی لکزی؛ اسدالله اطهری مریان


17. پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان


18. عوامل مؤثر بر وضعیت تجارت خراسان و ماوراءالنهر در دوران تیموریان

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 153-176

10.22111/jhr.2019.4511

شهرام فرحناکی؛ جمشید نوروزی؛ شهرام یوسفی فر؛ هوشنگ خسرو بیگی


20. تاریخ‌نگاری و تاریخ نگری میرزا محمد کلانتر فارس

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.22111/jhr.2019.4503

علی احمد الیاسی


21. بررسی و تبیین تحولات آموزش‌وپرورش یاسوج در دوره پهلوی دوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ه.ش)

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 217-234

10.22111/jhr.2019.5376

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ احمد بوستانی


22. تحکیم و توسعه دولت خوارزمشاهی در عهد آتسز (522- 551 ه.ق)

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-126

10.22111/jhr.2019.4509

محسن رحمتی


23. بررسی مالیات و تأثیر آن بر زندگی روستاییان در دوره صفویه

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 255-273

10.22111/jhr.2018.5374

علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری؛ محسن شانه ای