موضوعات = تاریخ ایران دوره اسلامی
تحلیلی بر نقش روزنامه‌ها و دامنه‌ی تأثیرگذاری آن‌ها در اعتراض‌های عصر ناصری (۱۳۱۳-۱۲۶۴ ه.ق)

دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 229-246

10.22111/jhr.2020.5741

اکرم کرمعلی؛ سهم الدین خزائی؛ محسن رحمتی؛ توران طولابی


قلعه شاهدژ؛ پیشرو در اصول دفاع غیرعامل دوره اسماعیلیان در خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 185-206

10.22111/jhr.2020.31457.2627

سامان فرزین؛ مجتبی جانفدا؛ حسین کوهستانی؛ محمد امین حاجی زاده


منازعات فرقه ای ری در عصر سلجوقیان

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 207-222

10.22111/jhr.2020.32882.2699

علی فتح قبادپورجهان آباد؛ حسین مفتخری


نقش دین بودایی در دوره ایلخانی با تأکید بر آرای علاء الدوله سمنانی

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 245-266

10.22111/jhr.2020.31513.2629

محمد مشهدی نوش آبادی؛ خدیجه کاردوست فینی


حمام و کارکردهای سیاسی آن در سده‌های میانه تاریخ ایران

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 67-84

10.22111/jhr.2019.4968

امامعلی شعبانی؛ فریبرز سجادی


تبیین اهداف سیاسی بریتانیا در ایالت کرمان از جنگ اول جهانی تا انقراض قاجار

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 103-124

10.22111/jhr.2019.17221.1943

علیرضا محرابی زاده؛ داود اصفهانیان؛ حسین آلیاری؛ حسین میرجعفری


رهیافت‌های هویت سرزمینی و دینی در کتاب تاریخ سیستان

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 131-157

10.22111/jhr.2019.29347.2584

ام البنین شهریاری؛ نعمت الله صفری فروشانی


نقش ترکیه در تعیین مرزهای خاوری ایران

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 212-230

10.22111/jhr.2019.24598.2301

مهدی لکزی؛ اسدالله اطهری مریان


پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان


عوامل مؤثر بر وضعیت تجارت خراسان و ماوراءالنهر در دوران تیموریان

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 153-176

10.22111/jhr.2019.4511

شهرام فرحناکی؛ جمشید نوروزی؛ شهرام یوسفی فر؛ هوشنگ خسرو بیگی