موضوعات = تاریخ ایران
تعداد مقالات: 5
1. تحلیلی بر تاثیرات جنگ سرد و نظام دو قطبی بر روابط ایران و عراق در دوره پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

10.22111/jhr.2020.35309.2887

علی شاکر؛ حسین آبادیان


2. منابع آگاهی دیپلماتیک در ایران دوره قاجار

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-114

10.22111/jhr.2020.32397.2670

صباح خسروی زاده؛ نصرالله پور محمدی املشی؛ حجت فلاح توتکار


3. نقش راه ابریشم در تبادل فرهنگی و تجاری ایران و چین در دورۀ ساسانی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-111

10.22111/jhr.2019.10129.1469

حکمت الله ریاحی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


4. مطالعه انتقادی نسب کوروش بزرگ بر اساس منابع تاریخی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-82

10.22111/jhr.2019.4506

جواد چوپانیان


5. تحلیل نظریه وحدت هگل و سیاست قومی در سلسله ساسانی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-256

10.22111/jhr.2019.5380

ضیاء خزاعی؛ محمد فرهادی