موضوعات = جغرافیای تاریخی
تعداد مقالات: 3
1. بنیان دهستان و مکان یابی آن براساس متون تاریخی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-46

10.22111/jhr.2019.31700.2634

هاشم آقاجانی؛ طهمورث مهرابی


2. موانع تاریخی توسعه بوشهردر دوره پهلوی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-238

10.22111/jhr.2020.31045.2612

حمید اسدپور


3. نقش ترکیه در تعیین مرزهای خاوری ایران

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 212-230

10.22111/jhr.2019.24598.2301

مهدی لکزی؛ اسدالله اطهری مریان