دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد

علمی و پژوهشی

بازنمایی انگاره های سکولاریسم در جهان اسلام در اندیشه محمد ارکون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22111/jhr.2022.40092.3259

مجید منهاجی


هویت ایرانی –اسلامی در پرتو اندیشه خودی و دیگری در تاریخ‌جهانگشای نادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22111/jhr.2022.37023.3034

زلیخا امینی؛ ابوالفضل رضوی


واکاوی نحوه مواجهه قبیله کلب با اسلام براساس تعلقات ژئوپلیتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22111/jhr.2022.37114.3041

میثم حبیبی کیان؛ مهران اسماعیلی؛ ستار عودی


واکاوی منازعات اهل حدیث با امامیه در مقوله‌ی «جامعه سازی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22111/jhr.2022.41179.3317

ایوب امرائی؛ احمد فلاح زاده؛ مریم نظربیگی


مواضع ایرانیان در مقابل فعالیت‌های آموزشی میسیونرهای آمریکایی (از دوره محمدشاه تا انقلاب مشروطه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22111/jhr.2022.40280.3318

فرشته جهانی؛ علیرضا ملایی توانی


بررسی وتحلیل موضعگیری های حسین کیا چلاوی در قبال حکومت های آق قوینلوها و صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22111/jhr.2022.41716.3345

علی سالاری شادی


فراز و فرود سلسله های پادشاهی در ایران در مراحل شش‌گانه «مطالعه موردی سلسله قاجار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22111/jhr.2022.42770.3402

علی رضا بیابان نورد سروستانی؛ کرامت اله راسخ


تفکر عثمانیه و نقش ابن حنبل در گفتمان تربیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22111/jhr.2021.36258.2971

مسعود بهرامیان؛ مهدی صلاح؛ احمد فلاح زاده


تعامل و تقابلِ شهرنشینان، کوه‌نشینان و صحراگردان در قزوین دوره سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22111/jhr.2022.40230.3266

باقرعلی عادلفر؛ امیرحسین حاتمی


نقش سازمان پرورش افکار در نهادینه سازی ایدئولوژی ملی گرایی درعصر پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

10.22111/jhr.2022.38824.3161

خلیل حقیقی؛ محمد مهدی مرادی خلج


بازخوانی انتقادی ناسیونالیسم باستانگرای دولت پهلوی؛ مبنای همبستگی یا عامل گسست؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22111/jhr.2022.41426.3330

رضا بیگدلو؛ سید محمود سادات؛ زینب احمدوند


ظهور و افول حکمرانی ملوک هرموز در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1401

10.22111/jhr.2022.36153.2964

غلامرضا زعیمی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ احمد بازماندگان خمیری؛ مهری ادریسی آریمی