دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی و پژوهشی

1. تأثیر سیاست‌های حمایتی امرای تیموری بر موقعیت بازاریان و اقتصاد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22111/jhr.2019.22537.2185

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اله یاری


2. احداث خط آهن نوشکی به دزداب توسط انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1399

10.22111/jhr.2020.34531.2808

عبداله صفرزایی


3. رسالة تذکرة الأئمة؛ ویژگی ها و چالش های کتابشناسی پیرامون آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

10.22111/jhr.2020.34197.2776

هادی صالحی زاده؛ ابراهیم نوئی؛ عباس احمدوند


4. مشروطیت، آزادی‌خواهی و ستیز با استبداد در اندیشۀ دهخدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22111/jhr.2020.32754.2693

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا