ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد
«میرزا ابراهیم خان منشی زاده از مشروطه تا کمیته مجازات»

دوره 6، شماره 10، فروردین 1391، صفحه 87-110

10.22111/jhr.2012.1377

علی رضا علی صوفی؛ عباسعلی آذرنیوشه؛ ابوالفتح مومن


تأثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوس‌نامه

دوره 12، شماره 22، اردیبهشت 1397، صفحه 89-108

10.22111/jhr.2018.4250

محمدتقی ایمانپور؛ عبدالله صفرزایی؛ علی ناظمیان فرد


نقش راه ابریشم در تبادل فرهنگی و تجاری ایران و چین در دورۀ ساسانی

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 91-111

10.22111/jhr.2019.10129.1469

حکمت الله ریاحی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


منابع آگاهی دیپلماتیک در ایران دوره قاجار

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 93-114

10.22111/jhr.2020.32397.2670

صباح خسروی زاده؛ نصرالله پور محمدی املشی؛ حجت فلاح توتکار


ساسانیان در دربار خاندان لیان (502 – 557 م.)

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 102-130

10.22111/jhr.2021.37215.3047

حمیدرضا پاشازانوس


کاربست روش ابن خلدون در نقد اخبار بلاذری درباره فتوح قتیبه بن مسلم باهلی در ماوراءالنهر

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 113-135

10.22111/jhr.2021.38553.3140

مهین امیر شاهکرمی؛ اصغر منتظر القائم؛ مصطفی پیرمردیان


تبیین و تحلیل جایگاه زنان نژادۀ دربار بر نگاره کندها و سکه های بهرام دوم ساسانی(276-293م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2023.45578.3562

پروین داوری؛ محمود رضا کوه کن؛ اسماعیل سنگاری


مسأله راه آهن در ایران عصر قاجار

دوره 6، شماره 11، شهریور 1391، صفحه 91-104

10.22111/jhr.2012.1460

داریوش رحمانیان


تحول سنجی مفهوم ملت در دوره قاجار

دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 101-120

10.22111/jhr.2017.2976

فاطمه رضایی؛ مسعود مرادی


تبیین اهداف سیاسی بریتانیا در ایالت کرمان از جنگ اول جهانی تا انقراض قاجار

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 103-124

10.22111/jhr.2019.17221.1943

علیرضا محرابی زاده؛ داود اصفهانیان؛ حسین آلیاری؛ حسین میرجعفری


جایگاه زنان در تشکیلات دعوت فاطمیان

دوره 8، شماره 15، مهر 1393، صفحه 105-120

10.22111/jhr.2014.2046

محمد علی چلونگر