ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد
رویکرد همگرایانه و واگرایانه ایلات کرمانشاهان در مواجهه با شاه ‌عباس اول (با تکیه بر ایل کلهر و زنگنه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2024.45731.3569

فریبرز ویسی قلعه گلینه؛ محسن بهرام نژاد؛ باقرعلی عادلفر


نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری در دوره احمد شاه قاجار ( 1304-1288 ش)

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 383-407

10.22111/jhr.2023.43576.3450

فرشید نوروزی؛ هوشنگ خسرو بیگی؛ نظام علی دهنوی؛ علی رضا علی صوفی


بررسی نقش نوپاتریمونیالیسم بر کژکارکردی نهادهای مدرن در دوره پهلوی مطالعه موردی: ارتش و دیوانسالاری

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 407-433

10.22111/jhr.2021.36091.2961

مهدی لکزی؛ حجت الله درویش پور؛ اسدالله اطهری؛ مرتضی محمودی


واکاوی علل و زمینه‌های مشکلات معیشتی مردم آذربایجان طی سال‌های 1309 تا 1312ش بر اساس اسناد هیئت تفتیشیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2024.46810.3622

پروین کارگر؛ علی رسولی؛ حمید اسدپور؛ محمد منصوری مقدم


تأثیر اصلاحات اقتصادی الحاکم بامرالله بر کاهش پیامدهای بحران مستنصریه

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 426-456

10.22111/jhr.2022.42356.3384

وجیهه گل مکانی؛ فاطمه جان احمدی؛ عباس برومند اعلم


چگونگی تعاملات دوسویه آل مظفر و اهل تصوف

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 434-460

10.22111/jhr.2021.37485.3076

جمشید نوروزی؛ مژگان صادقی فرد


نقش سامانیان در تجارت برده در خراسان و ماوراءالنهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2024.46894.3627

محمد تقی ایمان پور؛ حسن رمضان پور؛ جواد عباسی


دیوان انشاء و بازآفرینی ادبیات اداری در دوره ایلخانان

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 461-488

10.22111/jhr.2021.37029.3035

تکتم یارمحمدی؛ هوشنگ خسروبیگی


بررسی مواضع قدرت های خارجی(روسیه و انگلیس) در مواجهه با جنبش مشروطه ایران و اندیشه مشروطه خواهی افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2024.46842.3625

محمد شریف ادیب ابراهیمی؛ عباس سرافرازی؛ مهدی صلاح


نگرشی بر تعامل / تقارب تشیع و تصوف در ایران قرن هشتم هجری

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 472-504

10.22111/jhr.2021.38362.3125

سیدهاشم موسوی؛ نصرالله پور محمدی املشی


اندیشه و عمل سیاسی شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 486-510

10.22111/jhr.2021.38917.3171

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور؛ محمد جعفر عوضی