دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 273-1 (پاییز و زمستان 1395) 

علمی و پژوهشی

نقش بلدیّه در کنترل بازار در دورة پهلوی اول

صفحه 1-20

10.22111/jhr.2017.2971

مرتضی ابراهیمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


تجلی حماسه ی عاشورا در نقاشی های قهوه خانه ایدوره ی قاجار

صفحه 171-184

10.22111/jhr.2017.2979

حبیب الله کاظم نژادی؛ دادخدا خدایار؛ علیرضا طاهری؛ زهرا حسین آبادی


اوضاع اقتصادی بندرعباس در دورة پهلوی اول 1320-1304

صفحه 211-234

10.22111/jhr.2017.2981

نورالدین نعمتی؛ سیروس فیضی؛ شیوا تقوایی زحمت کش