تماس با ما

به منظور سهولت ارتباط نشریه می توانید شخصا با ایمیل سردبیرJanahmad2004@yahoo.com  ویا ایمیل مدیران علمی اجرایی مجله  جنابان دکتر کورش صالحیksalehi50@yahoo.com و دکتر علیرضا سلیمان زاده  soleymanzadeh70@gmail.comارتباط برقرار نموده درخواست های خود را صرفا ازطریق ایمیل بصورت مکتوب ارسال و پی گیری نمایید. به منئور سهولت صرفا درباره امور اجرایی مقالات می توانید با  شماره  واتس آپ 09371431876 دکتر صالحی تماس حاصل نمایید. 

آدرس مجله: زاهدان-خیابان دانشگاه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- معاونت پژوهشی و فناوری- دفتر نشریات دانشگاه : شماره تماس کارشناس و مدیر علمی اجرایی مجله  09371431876 دکتر صالحی آدرس ایمیل مستقیم مجله: jhr@usb.ac.ir

 


CAPTCHA Image